Privacy & Cookies

Protocol gegevensbeheer WestlandWerelds versie 20 april 2020

Algemeen. De Stichting Westland Marketing (SWM) was de primaire opdrachtgever van de digitale wereldkaart WestlandWerelds. De kaart is vanaf  7 februari 2019 gepresenteerd op het digitale platform www.westlandhortibusiness.com/worldwide, waarvan de gemeente Westland de eigenaar is. De site is ontwikkeld en gebouwd door het bedrijf SWIS en de data worden aangeleverd door Ard Dekker, de initiatiefnemer en coördinator van WestlandWerelds in samenwerking met de gemeente Westland.

Bescherming gegevens. De betrokken partijen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit protocol wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met (persoons)gegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  De Privacyverklaring van de Gemeente Westland is van toepassing: https://www.gemeentewestland.nl/privacy.html

Verwerking van (persoons)gegevens op www.westlandhortibusiness.com/worldwide.                  Wij verwerken -met uitzondering van openbaar verkrijgbare gegevens- alleen gegevens die met instemming van de betrokken organisaties t.b.v. de digitale wereldkaart WestlandWerelds beschikbaar zijn gesteld.

Verstrekking aan derden. Het verstrekken van gegevens aan derden zal in het belang moeten zijn van de digitale wereldkaart om bijv. partijen met elkaar in verbinding te brengen. In andere gevallen zal het wettelijk verplicht en toegestaan moeten zijn of geeft de betrokken organisatie hier schriftelijk toestemming voor.

Rechten omtrent gegevens organisaties op WestlandWerelds. Organisaties die op de kaart staan hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij hebben ontvangen. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen  de vertegenwoordiger van de organisatie vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Actualiseren gegevens. De organisaties die input hebben gegevens zijn primair zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van wijzigingen. De wijzigingen worden binnen twee maanden verwerkt. Daarnaast zullen de organisatie die gegevens op de digitale wereldkaart hebben staan jaarlijks de vastgelegde gegevens ontvangen ter validatie.

Klachten. Voorvragen of verzoeken over het privacybeleid van de digitale wereldkaart WestlandWerelds hebben wij het liefst dat eerst direct contact met ons wordt opgenomen. Komen wij er samen met de betrokken organisatie niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Stuur dan een e-mail naar  privacy@gemeentewestland.nl. De gemeente Westland heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de privacy en adviseert de gemeente hierover. De FG is ook bereikbaar op dit e-mailadres. De gemeente helpt graag verder als er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht de organisatie er desondanks toch niet met de gemeente uitkomen, dan is er op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens WestlandWerelds

Coördinator: Ard Dekker       
e-mail: WestlandWerelds@gmail.com;                                                                       
tel.: 06-24331663                                                                                                
website: www.westlandwerelds.nl